Weather monitoring and forecasting over eastern Attica (Greece) in the frame of FLIRE project (in English)

Vassiliki Kotroni, Konstantinos Lagouvardos, Nektarios Chrysoulakis, Christos Makropoulos, Maria Mimikou, Chrysoula Papathanasiou and Dimitris Poursanidis. EGU 2015, Vienna 12 – 17 April 2015 Download poster (in English)