Ο συνολικός προϋπολογισμός του FLIRE ανέρχεται σε €1.617.734.


Το πρόγραμμα συν-χρηματοδοτείται από:
Το Life+ είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο το περιβάλλον. Ο Κανονισμός που θεσπίζει το Life+ είναι ο (ΕΚ) 614/2007. Ο κύριος στόχος του Life+ είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Life+ στηρίζει την εφαρμογή του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (Απόφαση 1600/2002/ΕΚ), συμπεριλαμβανομένων των θεματικών στρατηγικών. Μέσω του Life+ χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Δείτε περισσότερα: