Συνδυασμένη Εκτίμηση και Διαχείριση Πλημμυρών και Πυρκαγιών

Κωδικοποιημένη ονομασία προγράμματος: FLIRE
Κωδικός προγράμματος: LIFE11ENV/GR/975
Προϋπολογισμός: €1.617.734
Διάρκεια: 01/10/2012 - 30/09/2015

Το FLIRE είναι ένα πρόγραμμα επίδειξης που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για την συνδυασμένη Εκτίμηση και Διαχείριση Πλημμυρών και Πυρκαγιών. Το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων θα σχεδιαστεί με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων, τεχνολογίας και μοντελοποίησης με κύριο άξονα την πρόληψη, την προσαρμογή και τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης πολλών διαφορετικών παραγόντων. Το τελικό σύστημα θα είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου σε όλους τους αρμόδιους φορείς (εθνικούς και τοπικούς) και κοινωνικούς εταίρους που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των δύο επικίνδυνων φαινομένων, με στόχο την συνδυασμένη, αποτελεσματική, αποδοτική και μειωμένου κόστους διαχείριση τους.
Η περιοχή υλοποίησης του έργου FLIRE είναι το περί-αστικό περιβάλλον της Ανατολικής Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ρέματος Ραφήνας. Μία τυπική μεσογειακή περιοχή η οποία εκτείνεται σε περίπου 130 km2 και που χαρακτηρίζεται από ραγδαία και ανεξέλεγκτη αστικοποίηση. Η πιλοτική αυτή περιοχή είναι αρκετά συνηθισμένη τόσο σε πλημμυρικά φαινόμενα όσο και σε δασικές πυρκαγιές με αποτέλεσμα την σταδιακή οικολογική υποβάθμιση της, που έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στο συνολικό πληθυσμό της πόλης της Αθήνας.

Μέσω του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) επιδιώκεται: